Menu

Vedtægter for Taarbæk Idræftsforening

Vedtægter og love for Taarbæk I.F. Revideret 22. februar 2017


§1

Navn
 

 
stk.1 Foreningens navn er Taarbæk Idrætsforening (TIF) beliggende Trepilevej 17, 2930 Klampenborg.
§2 Formål
 

 
stk.1 Foreningens formål er, at udbrede kendskab og interesse for sund idræt samt styrke et sportsligt kammeratskab.

 
stk.2 Foreningen dyrker fodbold som hovedidrætsgren.

 
stk.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage nye idrætsgrene. Optagelsen skal forelægges på den førstkommende ordinære generalforsamling og endelig vedtages der.
§3 Medlemmer
  stk.1 Som medlem kan foreningen optage såvel aktive som passive idrætsudøvere.

 
stk.2 Som aktiv medlem af foreningen optages enhver, som overholder Dansk Idræts Forbunds regler, samt at vedkommende ikke er nogen anden idrætsforening med samme aktiviteter kontingent skyldig.

 
stk.3 Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med angivelse af navn, adresse, telefon og fødselsdato samt eventuel overdragelse af gyldig spillerlicens, hvor dette kræves, jvnf. § 3. stk. 2.

 
stk.4 Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen med 3/4 af de angivne stemmer.

 
stk.5 Såfremt et medlem ønsker at udtræde af foreningen, skal skriftlig meddelelse herom tilsendes kassereren inden den 15. i måneden. Såfremt medlemmet ikke står i restance, træder udmeldelsen i kraft pr. den efterfølgende 1.

 
stk.6 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsat regler.

 
stk.7 Spillerlicens udleveres kun mod betaling af forfaldne restancer.

 
stk.8 Overtrædelse af love for TIF og de af bestyrelsen fastsatte regler kan medføre eksklusion. Ligeledes kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis medlemmets opførsel måtte give anledning hertil. For at et medlem kan ekskluderes, skal eksklusionen vedtages på et bestyrelsesmøde. Medlemmer, der er blevet ekskluderet, kan anke bestyrelsens afgørelse på førstkommende generalforsamling.

§4

Kontingent

 
stk.1 Foreningen opkræver kontingent for medlemmer halvårligt forud. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om forfaldistid m.v.

 
stk.2 Æresmedlemmer er kontingent fri.

 
stk.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
§5 Generalforsamling

 
stk.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 
stk.2 Generalforsamlingen afholdes ultimo marts, eller primo april.

 
stk.3 Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af mødedag, tidspunkt og sted skal finde sted med 14 dages varsel, på foreningens hjemmeside.

 
stk.4 Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senes otte dage før afholdelsen.

 
stk.5 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg:
      A. Formand (ulige år).
      B. Næstformand (lige år).
      C. Ungdomsformand (ulige år).
      D. Kasserer (lige år).
      E. Bestyrelsesmedlem (ulige år).
      F. Bestyrelsesmedlem (lige år).
      G. Bestyrelsesmedlem (lige år). 
      H. Bestyrelsessuppl. (lige år). 
      I. Revisor (lige år). 
      J. Revisor (ulige år).
 7. Kontingentfastsættelse.
 8. Eventuelt.

 

stk.6

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i sager, der er optaget i dagsorden.

 
stk.7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når det skriftligt forlanges af mindst 20 % af medlemmerne med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

 
stk.8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.

 
stk.9 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte for vedtagelse af lovændringer.

 
stk.10 Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent-
restance. Ligeledes har forældre eller værge til medlemmer under 16 år stemmeret (en for medlemmet) ved generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, og gyldigt medlemsbevis skal medbringes.

 
stk.11 Afstemning sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer det, eller hvis mindst 3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

§6

Bestyrelse

 
stk. 1 Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.

 
stk. 2 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højst 9 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver mindre end 5 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.

§7

Bestyrelsesarbejde

 
stk. 1 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 3 ud af 7 eller 5 ud af 9 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Forøgede udgifter til telefon m.m. kan godtgøres med godkendelse af økonomiudvalget.

 
stk. 2 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8

Regnskab og formue

 
stk. 1 Foreningens regnskab og kontingent følger kalenderåret.

 
stk. 2 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 1 revisorer. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.

 
stk. 3 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 
stk. 4 Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut eller i sikre værdipapirer.
§9 Tegning

 
stk. 1 Foreningen tegnes af formanden.
§10 Sammenslutning
 
  stk. 1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger.

§11

Opløsning
 

 
stk. 1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en højst to måneders mellemrum vedtage, at foreningen opløses.

 
stk. 2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - tilfalde ungdomsarbejdet i Taarbæk via de andre på det tidspunkt etablerede idrætsforeninger.Vedtaget på generalforsamlingen 22 februar 2017.


Oversigt
§1Navn
§2Formål
§3Medlemmer
§4Kontigent
§5Generalforsamling
§6Bestyrelse
§7Bestyrelsesarbejde
§8Regnskab og formue
§9Tegning
§10 Sammenslutning
§11 Opløsning

 

StillingSerie 4A - Forår • Pulje 2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 CFK 11 9 0 2 27
2 FC Ballerup 11 8 2 1 26
3 Brøndbyernes IF 11 7 3 1 24
4 Taastrup Idrætsforening 11 5 4 2 19
5 Blovstrød IF (1) 11 4 4 3 16
6 Herstedøster IC 11 4 3 4 15
7 Taastrup FC (1) 11 4 2 5 14
8 IF Bytoften 11 4 1 6 13
9 Rosenhøj BK 11 4 1 6 13
10 Ballerup BK 11 1 5 5 8
11 Taarbæk IF 11 2 1 8 7
12 Hørsholm-Usserød IK 11 0 2 9 2
Luk