Menu

Håndbog for træner og ledere i Taarbæk IF.

Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben.

Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

Du kan downloade den i PDF version HER .

Håndbogen er opdelt i følgende kapitler:

Generelt for trænere    Klubbens faciliteter     Økonomi     Træning     Kampe     Et hurtigt overblik

Du kan også klikke dig direkte til følgende emner:

Afbud til kamp og træning
Aldersinddeling
Alkoholpolitik
Andre turneringer
Arrangementer
Bolde
Brevbakke
De 10 forældrebud
Dommere til 7-og 5-mands.
Fair Talk
Fairplay
Flytning af kampe
Forord
Forældremøder
Forældreopbakning
Hjemmeside
Holdskab
Indendørstræning
Indmeldelse
Kampkort
Kampsedler
Klubbens værdigrundlag
Kontingent
Kontingentrestance
Kære træner / leder.
Mailadresser i TIF
Målnet
Nye spillere
Omklædning
Opslagstavle
Prøvetræning (kun ungdom)
Registrering af spillere
Rejser, turer, træningslejre og arrang.
Rekvisitter
Retningslinjer for TRÆNINGEN
Spilledragt
Straffeattester
Sæsonafslutning
TIFs Venner
Trænerkontrakt
Trænermøder
Træningstider
Træningstøj
Turnering
Taarbæk Nyt
Uddannelse
Udmeldelse

 

Forord
Kære træner / leder.

Taarbæk IF er fra 1908 og dermed blandt Danmarks ældste klubber.

Historisk har Eremitagesletten været et af de første steder, hvor der blev spillet organiserede fodboldkampe, og den dag i dag, ligger Taarbæk IF stadig midt på sletten i en forunderlig blanding af Eremitageslottet, Øresund, hjorte og en helt uovertruffen natur der skaber en fantastisk ramme for Taarbæks ungdom- og seniorhold.

Taarbæk IF lægger vægt på at, klubben er en social klub, med social ansvarlighed og med klubbens medlemmer i fokus. Stolthed og Glæde siden 1908

Du er som træner en nøgleperson i vores klub. Du er den person, som spillerne ser som eksempler på, hvordan de selv skal begå sig.

En træners adfærd og opførsel såvel på som uden for banen er derfor meget vigtig. Således er du med til ved din opførsel at sikre, at vi så tidligt som muligt får indpodet en god, sportslig adfærd og opførsel hos vores spillere.

Det er derfor klubbens håb, at håndbogen kan hjælpe jer trænere i det daglige arbejde i klubben og give svar på de fleste af de spørgsmål (og eventuelle problemer), som løbende opstår.

Med håbet om nogle gode og spændende timer siger vi dig tak for den indsats, du yder til Taarbæk Idrætsforening.

Din indsats er uundværlig i arbejdet med vores børn og unge.

Klubbens værdigrundlag

 • Taarbæk IF er en breddeklub
 • En stærk klubånd med et stort socialt sambånd
 • En fortsat udvikling af forældresamarbejde
 • Sociale tiltag på tværs af alder
 • En klub hvor vi lytter og respekterer hinanden
 • I TIF taler vi ”Fair Talk”

Retningslinjer for TRÆNINGEN i Taarbæk IF

 • Træningen skal tilpasses børnene/spillerne og ikke omvendt.
 • Børnene/spillerne er IKKE små voksne. Husk det ved planlægning.
 • Træningen skal være præget af tryghed, alsidighed, aktivitet og glæde
 • Det primære med træningen er at børnene/spillerne udvikler sig – ikke at de skal vinde hver gang.
 • Lav eventuelt en årsoversigt over træningen – eksempelvis maj måned trænes hovedstød samt tæmninger.
 • Træningen er til for børnene – ikke forældrene.

De 10 forældrebud
Disse 10 bud er gode at videreformidle til forældre omkring holdet.

 1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
 3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
 4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
 5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
 10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!Generelt for trænere


Forældremøder
Træneren bør afholde et forældremøde ved sæsonstarten, hvor man præsenterer sig selv for eventuelle nye forældre samt giver praktiske informationer omkring træning, kamp, kørsel m.v. Det er vigtigt at aftaler holdes. Og at der laves klare aftaler om hvordan det kommunikeres ud hvis der sker ændringer i træningstiderne med mere.

Der bør også afholdes forældremøde ved sæsonafslutningen, hvor man runder sæsonen af og evt. præsenterer næste sæsons træner.

Forældreopbakning (kontaktforældre)
Forældreopbakningen er en vigtig del for børnenes glæde ved fodboldspillet, og som træner kan du være med til at opbygge de forudsætninger, der gør, at alle forældre føler sig velkomne i klubben. Ved at skabe en god kontakt træner og forældre imellem, et godt informationsniveau og et positivt socialt samvær i klubben sammen med børnene. Derudover tilstræber klubben at involvere enkelte forældre i klubbens forældrekontakt. Det er en god ide at holdlederen er udpeget blandt forældregruppen for at sikre deltagelse og opbakning ved træningspas samt til alle kampe. Dette bidrager også til dialogen mellem træner og forældregruppe.

Forældrekontakten skal koordinere arbejdet med at skaffe medhjælpere til klubbens mange aktiviteter Inddrag forældrene i arbejdet omkring holdet – det kan være som holdleder, udarbejdelse af kampplan, dommer (7-og 5-mands), afvikle sociale arrangementer for holdet m.v. Til inspiration kan nævnes – etablering af et forældreråd på holdet til varetagelse af bl.a. sociale arrangementer – indbetaling til holdkasse hvorfra udgifter til arrangementer, evt. gave til træner ved sæsonafslutning m.v. kunne afholdes.

Brevbakke
Husk med jævne mellemrum at tjekke din brevbakke i tøj/vaskerum. Her vil komme skrivelser, meddelelser vedr. klubben, dit hold eller forældreinformationer.

Hjemmeside www.taarbaekif.dk
På vores hjemmeside findes der mange praktiske oplysninger om klubben. Vær selv med til at gøre hjemmesiden endnu bedre. Skriv nyheder, referater og andet interessant om holdet til webmaster. Igen kan det være en god ide at inddrage forældre i dette arbejde og få dem til at gøre dette.

Mailadresser i TIF
Klubben har eget domæne på internettet og har derfor mulighed for at stille en mailadresse til rådighed for træner, ledere og andre som har tilknytning til opgaver i klubben. Den kan bestå af dit navn eller initialer efterfulgt af @taarbaekif.dk. Mailadressen må godt bruges privat. Det er dog en forudsætning at den ikke bruges i forbindelse med spam eller andre formål som er til skade for klubbens omdømme.

Der kan også oprettes mailadresser til specifikke hold eller event eksempelvis: ”aargang2000@taarbaekif.dk” eller ”fodboldskole@taarbaekif.dk”.

Straffeattester
Danmarks Idrætsforbund har opfordret sine medlemsforeninger til at søge oplysninger i det Centrale Kriminalregister om trænere, instruktører og ledere, som har direkte kontakt med børn under 15 år i deres daglige virke i idrætsforeningerne.

Bestyrelsen i TIF. har besluttet, at der skal indhentes oplysninger fra det Centrale Kriminalregister på alle trænere, der i klubben beskæftiger sig med børn under 15 år angående seksuelle krænkelser af børn. Alle i målgruppen skal derfor give skriftlig tilladelse til, at oplysninger indhentes.

Trænermøder
Der afholdes i løbet af året 2-3 fællesmøder mellem ungdomsudvalg, bestyrelse og trænere. Møderne indkaldes af ungdomsudvalget ved brev/mail til alle trænere.

Træningstøj
Trænere får hvert 2. år en træningsdragt, som TIF´s Venner eller sponsor betaler.

Trænerkontrakt
Hvert år ved sæsonstart skrives der trænerkontrakt med samtlige trænere. Kontrakten bygger på Danmarks Idrætsforbunds standardkontrakt 2.

Aldersinddeling
Der er taget beslutning om aldersinddelt fodbold i TIF. Derfor spiller alle spillere i den afdeling, som de retmæssig tilhører. Dispensation kan dog gives. Om der skal gives en dispensation afgøres i hvert enkelt tilfælde af ungdomsudvalget.

Uddannelse
Det er til enhver tid i klubbens interesse at have gode og veluddannede trænere og ledere. Klubben er derfor interesseret i, at vores trænere og ledere uddanner sig på diverse kurser.

Hvis du ønsker at komme på kursus, kan du kontakte ungdomsudvalget, som vil tage ønsker med til bestyrelsen.

TIFs Venner
Det er muligt for alle hold i ungdomsafdelingen at søge TIFs Venner om tilskud til ture, træningslejre og lignende. Alle ansøgninger skal sendes til TIFs bestyrelse, som herefter vil behandle ansøgningerne. En ansøgning skal indeholde en beskrivelse af hele arrangementet samt en angivelse af antal deltagere (spillere og ledere), antal dage og de samlede anslåede udgifter. Herudover skal man oplyse om deltagernes forventede egenbetaling. (se også under økonomi)

Taarbæk Nyt
Fire gange om året udkommer Taarbæk Nyt. Det er et husstandsomdelt blad for foreningerne i Taarbæk.

Vi har selvfølgelig også indlæg i dette blad. Derfor et det vigtigt for alle at komme med input stort som småt der kan være med til at fortælle om vores dynamiske klub.

Det er formanden der har hovedansvaret for at aflevere indlæg men vi vil gerne have historier fra kampe og andre arrangementer i klubben.

Derfor gør det sjovt for vores omgivelser at læse om TIF. Det behøver ikke at være træneren som skal komme med indlæg, men spillere og andre omkring holdet kan være skribenten.

Hjemmesiden er også et godt sted for kampreferater.

Alkoholpolitik
Vi ønsker ikke at prædike total afholdenhed, idet det er et spørgsmål om at have den rette indstilling til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde. Som træner og leder for vores ungdomshold vil vi dog indskærpe at der ikke indtages alkohol i samvær med spillerne.

Vi tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdomsspillere eller spillere under 18 år. Derfor skal det ved planlægning af fester vurderes hvilke hold der kan deltage i hvilke fester.

Vi forventer, at klubbens trænere og holdledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af træner-/lederopgaver.

Vi vil ikke acceptere, at klubbens medlemmer, forældre og øvrige personer med tilknytning til klubben kører i bil i påvirket tilstand til og fra klubben.

Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og holdledere for klubbens ungdomshold indtager alkohol i forbindelse med kampe og lignende.

Vi vil ikke acceptere, at klubbens aktive medlemmer optræder berusede på banen under igangværende fodboldkampe.

Bestyrelsen forventer, at klubbens trænere og holdledere erkender, at alle har et ansvar for at klubbens alkoholpolitik efterleves.


Klubbens faciliteter


Arrangementer
Hvis man som træner ønsker at afholde arrangementer med sit hold (evt. forældremøder), kan man låne lokalet i klubhuset. Det er vigtigt at meddele den lokaleansvarlige det så tidligt så muligt så lokalet kan reserveres.

Rejser, turer, træningslejre og arrangementer.
(Se under økonomi).

Bolde
Træneren er ansvarlig for bolde ved træning. Sørg for, at alle jeres bolde bliver samlet ind umiddelbart efter træningen, at alle bolde kommer tilbage i de respektive skabe.
Lær spillerne at hente boldene med det samme de skyder dem væk, eller efter træning såfremt de ryger over hegnet til jernbanen. Lad være med at tage andre holds bolde og præciser dette overfor spillerne.

Målnet
Vores regelsæt omkring net på målene. De SKAL nedtages efter hver kamp. De kan blive hængende såfremt der er kamp bagefter. Grunden til de strikse regler er for at beskytte dyrene mod at blive fanget i nettet. Derfor er det ufravigeligt at de skal nedtages efter hver kamp.

Rekvisitter
Kegler, toppe og veste, tildeles i starten af året til det enkelte ungdomshold og opbevares i eget skab. For senior afdeling forefindes dette i tøj og vaskrummet.

Efter træningen skal kegler, toppe samt veste samles sammen og anbringes i samme rum, medmindre de overlades til en anden gruppe, der hermed overtager ansvaret.

Lad være med at tage andres rekvisitter ude på træningsarealet uden at aftale det med den træner, der har ansvaret.

Holdskab
Ungdom holdenes spilledragter bør opbevares i holdskabet, med mindre at forældre sørger for at vaske og tage det med til kamp. Skabet indeholder drikkedunke samt veste og bolde.
Vær behjælpelig med at holde orden i jeres skabe og i vaske og rekvisitrummet.

Træneren og den primære forældrerepræsentant er ansvarlig for skabets indhold.

Tøj/vaskerummet og omklædningsrum SKAL ALTID aflåses efter brug. Også under træning og kamp.

Bortkomne rekvisitter, bolde, spillerdragt m.v.
Det er vigtig at give bestyrelsen besked om bortkomne eller manglende ting, således at alle klubbens hold, altid er i besiddelse af de relevante redskaber. Man låner ikke hos andre hold, medmindre det specifikt er aftalt med et andet hold.


ØkonomiAfdelingernes udgifter finansieres af medlemskontingenter, kommunalt tilskud til ungdomsmedlemmer, passive medlemmer samt TIFs venner.

Rejser, turer, træningslejre og arrangementer.
Klubben understøtter meget gerne aktiviteter som har fodboldrelateret og social karakter for klubbens medlemmer. Det kan være fodboldrejser i både ind- og udland, træningslejre, weekend arrangementer i klubben, stævner, fodboldskoler med mere.

Fælles for alle typer hvor klubben skal understøtte skal der laves et budget som skal godkendes af bestyrelsen forud for afviklingen. Bestyrelsen vil se positivt på enhver ansøgning og vil også kunne give forslag til hvordan ansøgerne eventuelt kan tjene penge for at få budgettet til at hænge sammen.

Når der er tale om rejser eller andre aktiviteter hvor der er deltagerbetaling, er retningslinjerne at de træner / ledere som er med ikke skal betale af egen lomme. Deres deltagergebyr skal indregnes som en del af budgettet.

Klik på formular ikon (til højre) for at downloade vejledning og ansøgningsskema.
 
Registrering af spillere
Hvert år ved sæsonstarten udleveres en medlemsliste til hver træner over de spillere, som klubben har registreret som medlemmer i den pågældende gruppe. Træneren opdaterer, med jævne mellemrum, listen ved at notere tilgang og afgang af spillere. Listen afleveres til kassereren med henblik på kontingentudskrivning.
Det er vigtigt, at træneren sørger for at ajourføre listen.

Indmeldelse
Ved tilgang af nye spillere er det trænerens ansvar, at kassereren får besked herom (spillerens navn, adresse, fødselsdato og -år samt eventuel tidligere klub). Det er nemmeste at bruge indmeldelses funktionen på hjemmesiden. Men det skal sikres at det bliver gjort. Det kan også være træneren der indtaster via hjemmesiden, www.taarbaekif.dk (”Medlem i klubben/ Bliv medlem”).

Husk at nye spillere ikke må spille kampe for TIF, Taarbæk Idrætsforening, før vi har spillerens spillercertifikat, hvis han/hun tidligere har spillet for en anden klub. Der er dog ikke spillercertifikater for ungdomsspillere.

Prøvetræning (kun ungdom)
I ungdomsafdelingen opkræver vi ikke kontingent fra 1. dag en ny spiller kommer til klubben, med mindre at der ikke er tvivl om at spilleren vil spille fodbold, skal det ske med det samme. I de mindre årgange sker det at børnene og forældre lige skal se sporten an. Derfor er det ok at træne med et par gange og derpå melde sig ind. Det skal dog ske så hurtigt som det er muligt.

Kontingent
Kontingentet opkræves en gang årligt i starten af det nye spilleår og dækker deltagelse i såvel udendørs som evt. indendørs sæsonen. Kontingentet følger kalenderåret.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Kontingentrestance
Det er en forudsætning, for at dyrke fodbold i TIF, at et medlem ikke er i kontingentrestance. Hvis en spiller ikke betaler sit kontingent kan vedkommende udelukkes for deltagelse i træning, kamp og andre aktiviteter i klubben. Kassereren giver træneren besked herom. Såfremt enkelte spillere har betalingsproblemer, kan der laves andre betalingsordninger med kassereren.

Udmeldelse
Hvis en spiller flytter til en anden klub, skal der en laves en udmeldelse. Den udsteder klubben til medlemmet, hvis der ikke er skyldigt kontingent. Såfremt en spiller er i karantæne kan der ikke udstedes nyt spillecertifikat i en anden klub. Der skal også påføres eventuelle karantænedage på udmeldelsen. Udmeldelse kan ske via hjemmesiden, www.taarbaekif.dk (”Medlem i klubben/ udmeldelse”).

Klubben anbefaler, at der tages behørig afsked med spillere, der forlader klubben. Undgå mishagsytringer overfor og/eller nag til spillere, der eventuelt vil forsøge at prøve deres talent i en anden og måske højere rangerende klub. Måske vender spilleren på et senere tidspunkt tilbage til TIF til endnu mere gavn for klubben.


Træning


Nye spillere
Tag godt imod nye spillere. Sørg for at de bliver præsenteret for holdets trænere, ledere, spillere, andre personer med tilknytning til holdet.

Hav altid indmeldelsesblanket klar til nye spillere. Indmeldelsesblanketter findes i jeres respektive bakker, tilmelding kan også foregå på vores hjemmeside, www.taarbaekif.dk, (”Medlem i klubben/ Bliv medlem”).

Informer den nye spiller og eventuelle forældre om diverse praktiske ting i forbindelse med træning og kamp og udlever indmeldelsesblanketten, som udfyldes og underskrives af spiller / forældre. Blanketten afleveres herefter til træneren. Som nævnt under ”Prøvetræning” – kan man træne med eksempelvis 2 eller 3 uger førend en beslutning skal tages.

Afbud til kamp og træning
Det er en rigtig god skik at ”opdrage” dine spillere til at meddele afbud til kamp og ikke mindst til træning. Forklar dem at det har indflydelse for holdet hvis man bare udebliver. Afbud kan sendes på sms. Det er en vigtig del af hold sporten.

Sæsonafslutning
Fodboldafdelingen markerer afslutningen på sæsonen med et arrangement holdvis for hele ungdomsafdelingen. Arrangementet afholdes alt efter holdets turneringsplan.

Træningstider
Træningstidspunkterne koordineres i samarbejde ungdomsudvalg af hensyn til banefordeling. De endelige træningstider offentliggøres på holdets egen side på hjemmesiden. Husk dog at giv besked til forældre med mere som aftalt på forældremøder.

Indendørstræning
Såfremt holdet ønsker at træne indendørs i vinterpausen, så skal det aftales med ungdomsudvalget inden afslutning af sæsonen.

Omklædning
(se under kapitlet Kampe)


Kampe


Dommere til 7-og 5-mands fodbold
Når der skal bruges lokal dommer er det den enkelte træners, eller en af ham udpeget, ansvar at fremskaffe dommer til kampen. Klubben betaler kr. 1,25 pr. minut til dommer ved 7-og 5-mands kampe. Disse kan gå til holdkassen, hvis det er forældre, der dømmer holdets kampe.
Det anbefales kraftigt at denne opgave varetages af forældrekontakten på holdet.

Fairplay
Det er vigtigt at spillere og træner altid udviser fairplay overfor dommere og modstandere.

Fair Talk
Fair Talk er retningslinjer som skal sætte fokus på den gode tone i forbindelse med alt hvad der foregår i TIF.

Målgruppen er alle omkring klubben (Trænere, spillere, ledere, forældre gæstende hold med mere).

Fair Talk handler om at udvise respekt for det enkelte menneske med et behageligt sprog. Dette gælder for spillere, trænere, forældre, dommere og øvrige tilskuere.

I Fair Talk taler vi til folk – ikke om folk; vi siger tingene ærligt og direkte, men med positive vendinger; vi siger fra hvis vi ikke bryder os om en handling eller udtalelse med fokus på at lære og udvikle os; målsætningen er god stemning, god kemi, godt sprog, udviklende og ikke nedbrydende.

Jokes og kritik, ironi er naturlige ting og velkomne, men ikke sarkasme og nedladende vendinger eller personlig kritik; vi kritiserer ikke på køn, religion eller seksualitet.

Fair Talk skal ses som en videreudvikling af DBUs og FIFAs Fair Play koncept men vi tager det blot et skridt videre og sikrer at fair play føres væk fra banen og ind i omklædningsrummet, i klubben generelt både før og efter kampen.

Flytning af kampe
Alle SBU kampe fastlægges af kampfordeler. Rettidigt ønske om flytning af en kamp er 28 dage før aftalt spilledag og aftales med kampfordeler. Se telefonliste.

Opslagstavle
Husk at tjekke opslagstavlen i vaske/tøj rum, eftersom der kan være sket ændringer, i forhold til det oprindelige program.

Kampsedler
Kampsedler udleveres som regel sidste træning før kamp. Kampsedler kan være de traditionelle i papir: ”Du skal møde til kamp på lørdag kl…..”. Det kan også være i form af mail, offentliggjort på Facebook eller anden netværkstjenste.

Vigtigst af alt er at det bliver gjort som aftalt på spiller/ forældremøder.

Kampkort
For hold der er tilmeldt i SBUs rækker gælder, at der før kampen er udfyldt et kampkort som udfyldes af hjemme- og udehold. Disse vil også være tilstede i de enkelte holds bakker. Efter kampen indtelefoneres kampresultat af træner eller holdleder (kontaktforældre). Kampkort afleveres i udfyldt stand i en dertil opstillet postkasse i vaske/ boldrum. Det er hjemmeholdets træner / holdleders ansvar at dette sker.
Ved kampe på udebane skal træneren /holdleder sørge for at få kopi af kampkort med hjem. Denne afleveres i ovenstående postkasse.

Spilledragt
Klubben stiller spilletøj til rådighed til alle hold. Klubbens farver er hvide trøjer, sorte bukser og røde strømper. Eventuelle andre ønsker til spilledragt SKAL godkendes af bestyrelsen.
Det er træner / holdleders ansvar, at spilledragten er vasket og klar til hver kamp, og at spilledragten efter hver kamp bliver samlet i den tilhørende taske. Se vaskeanvisning i tøj og vaskerum.

Ved udebanekampe, kontroller om der skal andre trøjer/veste med. Klubben råder over alternative farver ved senior kampe i forbindelse ved sammenfald.

Omklædning
Fodbold er en holdsport samt en sport med megen fysiks aktivitet. Derfor er det en naturlig følge at der skiftes tøj i forbindelse med træning og kampe.

Fælles omklædning før og efter kampen bør prioriteres som en vigtig del af kampen og træningen. Det er også her at kammeratskabet bliver styrket. Det er vigtigt at kampen "afrundes" med gode og konstruktive dialoger både mellem spillerne indbyrdes samt mellem spillerne og trænerne. Og når Taarbæk har vundet skal der jo også sejrssang til.

I forbindelse med ungdom bør der ikke være forældre i omklædningsrummet inden og efter kampen. Undtaget er selvfølgelig forældre som har en funktion for holdet.

Vær med til at holde liv i de hyggelige traditioner, frem for at spillere møder og slutter direkte på banen. Alt efter årgang skal der selvfølgelig tages behørigt hensyn til dette.

Turnering
Holdet kan tilmeldes turnering under SBU eller privatturneringer. Tilmelding koordineres af henholdsvis ungdomsafdelingen for ungdomshold og bestyrelsen for seniorhold, som i passende tid inden tilmeldingsfristerne tager kontakt til samtlige trænere vedrørende valg af turnering.
Når klubben har modtaget turneringsplanerne udleveres de til trænerne, eller de kan ses på www.taarbaekif.dk.

Andre turneringer
Der kommer mange tilbud om deltagelse i diverse turneringer i løbet af året. Holdet kan tilmeldes diverse indendørsturneringer i vinterperioden. Dette gøres ved at tilmelde holdet og sende oplysninger om betaling til kassereren. Såfremt at det er turneringer hvor tilmeldingsgebyret overstiger kr. 500,- skal kassereren kontaktes. (se også under økonomi).

Et hurtigt overblik


Kort oversigt over nogle af trænerens opgaver i punktform.

 • Husk med jævne mellemrum at ajourføre medlemslister. Nye spillere skal have indmeldelsesblanket. Man skal være medlem for at spille i klubben.
 • Husk at kun trænere og ledere har adgang til tøj og vaskerum. Lås efter brug.
 • Husk at aflevere bolde og rekvisitter efter endt brug. Ved bortkomne redskaber SKAL ungdomsudvalg have besked.
 • Husk at rydde op på baner efter brug (mål osv. skal på plads).
 • Husk at der ikke er adgang i støvler efter træning og kamp i omklædningsrum og klubhus. Støvler og lignende rengøres ved udvendige vandhaner og børste ved indgang klubhuset.
 • Husk at tjekke opslagstavle, om der er ændringer i kampafviklingen. Der kan forekomme ændringer i forhold til SBU kampprogram. Ved udebane kontroller om der skal andre trøjer med. Klubben råder over alternative farver ved sammenfald.
 • Husk spilledragter til kampe. Sørg for at tælle tøjet inden aflevering til vaskeri. Ved returnering af tøj følges vaskeanvisning i tøj og vaskerum. Ved bortkomne redskaber SKAL ungdomsudvalg eller bestyrelse have besked. Der lånes ikke af andre hold, medmindre andet er aftalt med ungdomsudvalg. Fortsættes
 • Husk altid at lave hold-/kampseddel (trænings-og turneringskampe) og aflevere i postkasse i tøj/ boldrum. På udebane skal der huskes kopi af kampseddel. På hjemmebane skal der indtelefoneres resultat.
 • Husk at inddrage forældrene mest muligt i holdets og klubbens aktiviteter. Klubben afhænger af frivillig hjælp.
 • Husk at du hellere end gerne må videreuddanne dig som træner – hør ungdomsudvalget om mulighederne.
 • Husk at konstruktiv kritik (ris og ros) eller forslag altid er velkommen. Kan rettes til udvalg eller bestyrelse. Snak i krogene fører kun rygter og dårligt samarbejde med sig.
 • Husk at trænere og ledere i klubben er forbilleder for vores medlemmer. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper og støtter børnene med positive tilråb. ”FAIR TALK”
 • Husk at du altid kan spørge ungdomsudvalget eller bestyrelsen om hjælp.
 • Husk at dommeren også er et menneske, derfor skal ”brok” være konstruktivt og på en pæn måde.

StillingSerie 4A - Forår • Pulje 2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 CFK 11 9 0 2 27
2 FC Ballerup 11 8 2 1 26
3 Brøndbyernes IF 11 7 3 1 24
4 Taastrup Idrætsforening 11 5 4 2 19
5 Blovstrød IF (1) 11 4 4 3 16
6 Herstedøster IC 11 4 3 4 15
7 Taastrup FC (1) 11 4 2 5 14
8 IF Bytoften 11 4 1 6 13
9 Rosenhøj BK 11 4 1 6 13
10 Ballerup BK 11 1 5 5 8
11 Taarbæk IF 11 2 1 8 7
12 Hørsholm-Usserød IK 11 0 2 9 2

KampprogramSerie 4A - Forår • Pulje 2

April 2024

Taarbæk IF
3 - 2
Hjemme
Springforbi fodboldbaner

Ballerup BK

Taarbæk IF
0 - 4
livescore
Hjemme
Springforbi fodboldbaner

Taastrup FC (1)

Hørsholm-Usserød IK
2 - 2
livescore
Ude
Hørsholm Idrætspark

Taarbæk IF
Maj 2024

Taarbæk IF
0 - 7
livescore
Hjemme
Springforbi fodboldbaner

Taastrup Idrætsforening

CFK
UHT
Ude
Charlotteskolen

Taarbæk IF

Blovstrød IF (1)
UHT
Ude
Blovstrød idrætsanlæg

Taarbæk IF

Taarbæk IF
1 - 5
livescore
Hjemme
Springforbi fodboldbaner

Brøndbyernes IF

IF Bytoften
3 - 0
livescore
Ude
Gladsaxe skole

Taarbæk IF

Taarbæk IF
3 - 5
Hjemme
Springforbi fodboldbaner

Rosenhøj BK
Juni 2024

Taarbæk IF
HHT
Hjemme
Springforbi fodboldbaner

FC Ballerup

Herstedøster IC
1 - 3
livescore
Ude
Herstedøster Stadion

Taarbæk IF
Luk